สุขภาพดี โลโก้

นวัตกรรม สุขภาพ เพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

นวัตกรรม สุขภาพ

หัวข้อแนะนำ

นวัตกรรม สุขภาพ  “นวัตกรรม” มีหลายความหมายและหลากมุมมอง โดยทั่วไปหมายถึง การกระทำหรือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ส่วน “นวัตกรรม” ในนิยามของ สสส. หมายถึง การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการ แนวคิดหรือกระบวนการใหม่ที่แก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะนวัตกรรมของ สสส. มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ เป็นสิ่งใหม่ ใช้แก้ไขปัญหา และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยผลของรูปแบบการทำงานของ สสส. เพื่อจุดประกายความคิด และกระตุ้นการริเริ่มการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และอาจส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อไปสสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมสุขภาวะ จุดประกายให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ชี้นำทำให้เห็นภาพสังคมสุขภาวะ ครบ 4 มิติ เช่น ThaiHealth Watch , PM Award 2022 , Health Tech X สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ, อาคารเรียนรู้สุขภาวะ ต้นแบบอาคารรักษ์โลก ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้ สสส. ต้องการกระตุ้นให้ ‘ทุกคน’ ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนร่วมกัน

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในทุกวงการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการแพทย์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายมีความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของบุคลากรการแพทย์ที่ให้บริการ และเหมาะสมกับการนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ถือเป็นโจทย์ที่สำคัญและท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ SCGC ทว่าก็ไม่ยากเกินความมุ่งมั่นและศัยภาพของเรา ที่ผ่านมา SCGC ได้ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อออกแบบนวัตกรรมการแพทย์ที่ต่อยอดการใช้งานจากอุปกรณ์การแพทย์แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัย และลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นวัตกรรม สุขภาพ

นวัตกรรม สุขภาพ  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล่าว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. มุ่งเน้นทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และ 1 ในนโยบายสำคัญ คือ แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และการมองหากลุ่มคนใหม่ ๆ เพื่อมาเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษที่ 3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย

“ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ VUCA World ซึ่ง “ปัญหาสุขภาพ” ก็ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เช่นกัน คือ มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ การแก้ไขปัญหาสุขภาพจึงมีความท้าทายและต้องมองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ทันและรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ “นวัตกรรม” จึงเป็นเครื่องมือและทักษะสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ทั้งที่ยังแก้ไขไม่ได้ รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อผู้ทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย” ดร.สุปรีดา กล่าว

ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

– นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เช่น เสาหลักนำทางจากยางพารา E-Learning หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน

– นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ เช่น ช้อนปรุงลด เครื่องวัดความเค็ม Salt Meter ชุดปลูกผักสวนครัวอัจฉริยะ SOOK เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด

– นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น เตียงสั่งตัด นวัตกรรมการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ชุดความรู้การปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

– นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น โต๊ะประชุมยืน เกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวฯ “น้องจุกผจญภัย”

รถเข็นจ่ายยา Smart Mobile Medication Cart

รถเข็นจ่ายยาที่พบได้ทั่วไปในโรงพยาบาล มักเป็นรถเข็นโลหะที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง หรือหากเป็นแบบที่มีลิ้นชักเก็บยาโดยเฉพาะ ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ผู้ใช้งานต้องการ เครือ BDMS จึงร่วมมือกับ SCGC และพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมรถเข็นจ่ายยาที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการการจ่ายยาให้เป็นระบบปิด ให้ข้อมูลการสั่งยาจากแพทย์ถูกส่งตรงไปยังรถเข็นจ่ายยาได้ทันที เพื่อความแม่นยำให้การจ่ายยาให้คนไข้และเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น

สสส. ยังคงมุ่งมั่น ทำงานอย่างสร้างสรรค์ สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข ในยุคที่สังคมกำลังหันใส่ใจเรื่องสุขภาพ คุณค่าที่ สสส. ส่งมอบให้สังคม คือ การสร้างค่านิยมหรือเทรนด์ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านการสื่อสารรณรงค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการให้แนวทางที่ปฏิบัติได้ง่ายในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ และการปฏิบัติจริง ส่งผลกระทบในสังคมวงกว้าง เน้นการดูแลป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพรอบด้าน รวมถึงการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ผ่านการจุดประกายด้วยนวัตกรรม สานพลังขับเคลื่อนสังคม และสร้างค่านิยมเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและดีขึ้นต่อไป

รถเข็นผู้ป่วย Smart Transfer Wheelchair

นานแค่ไหนแล้ว ที่เราไม่เคยเห็นรถเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหน้าตาเปลี่ยนไปเลย ทั้งที่โลกของการออกแบบและนวัตกรรมพัฒนาอยู่ตลอดเวลา SCGC และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วัสดุศาสตร์ และประสบการณ์ในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ จึงร่วมกันปรับปรุงรถเข็นผู้ป่วยแบบเดิมให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากการใช้หลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นจุดตั้งต้นของการออกแบบ เปลี่ยนรถเข็นผู้ป่วยที่เป็นโครงเหล็กขึงเบาะผ้าใบกับล้อเหล็กขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยยิ่งขึ้น ด้วยเบาะที่รูปทรงรองรับกับแนวกระดูกสันหลังช่วงเอว (Lumbar Support) ทำให้ไม่ปวดหลังเมื่อต้องนั่งนาน ๆ วัสดุของเบาะผลิตด้วยเนื้อโฟมสูตรพิเศษเฉพาะของ SCGC ทนต่อสารเคมีในการทำความสะอาดและการขูดขีดที่ผิวสัมผัส ทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ หรือเป็นที่สะสมสิ่งสกปรก  นวัตกรรม สุขภาพ